Contact sales

Sammanfattning av 2020

2020 lider mot sitt slut och om vi ska försöka oss på en sammanfattning så kan vi minst sagt säga att det varit ett annorlunda år. Alla planer som gällde i januari kastades omkull när även vi fick vår del av den globala pandemi som satt sitt signum på detta år. Inte minst skolvärlden fick se sin verksamhet i många avseenden vändas upp och ned med ett omtag på hur undervisning bedrivs. Vi är djupt imponerade av det sätt som skolor och utbildningsorganisationer tacklat de nya förutsättningarna och hur lärare och elever anammar, i många fall nya, digitala lärverktyg allteftersom undervisningsmiljön skiftade från klassrumsbaserad till att bli helt eller delvis digital.

Över 1 miljon inlämnade prov i höst

Tittar vi på vår användningsstatistik kan vi se att det totala antalet gjorda prov i vårt system ökat med över 30% jämfört med föregående år och har nu passerat gränsen för 1 miljon inlämningar för HT20. Det ser vi som ett säkert tecken på att vår plattform används brett för alla typer av prov, examinationer och är ett verktyg lärare verkligen utnyttjar i sin undervisning.

Vi har försökt att lyssna på er och era behov så mycket vi kunnat och därigenom anpassa vår lösning för att på bästa sätt passa era behov. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra möjligheterna till att genomföra prov och uppgifter på distans.

DigiExam och distansundervisning

Med nya lösningar som Fjärrövervakning som hjälper skolor och universitet med en automatiserad övervakningsprocess för examinationer på distans, och vårt Externa Verktyg som möjliggör användning av andra onlinebaserade digitala verktyg genom DigiExam så har vi tagit viktiga steg mot att göra vår plattform mer flexibel och öppen för nya användningsområden. Detta är en ständigt pågående process då vi tror att behovet av en pålitlig och enkel plattform för alla sorters prov, både i klassrummet men även på distans, är något som är här för att stanna. 

Men det är inte bara de uppenbara sakerna vi har lagt ned mycken möda på. Förutom pandemin har det även dykt upp andra utmaningar under detta år. Vi försöker alltid ligga steget före juridiska krav på oss som leverantör och under 2020 har GDPR och datalagring fått ett allt större fokus. Därför har vi jobbat hårt med att byta ut våra amerikanska underleverantörer vi använder oss av så att vi samlar all data från er Europeiska användare på rätt ställe, nämligen på servrar i Europa för att på så vis säkerställa att vi redan nu möter eventuella framtida krav. Vidare har vi, baserat på er återkoppling till oss, lagt ned mycket tid på att förändra grunden i vår lösning så att vi i framtiden kan erbjuda er än ännu bättre användarupplevelse än ni redan har.

När nu julen står för dörren hoppas vi att ni kan njuta av en välförtjänt ledighet så kavlar vi upp ärmarna och möter 2021 sida vid sida.

Vi på DigiExam önskar er en God Jul och Gott Nytt År så ses vi när det går mot ljusare tider!Continue reading

2020 Yearly Summary

As we summarize 2020 it’s easy to say that this has been a most unusual year. A global pandemic has in many ways turned the world of education upside down and the challenges that we all have faced this year have been many. It’s mighty impressive to see the way that schools and educational organizations have adapted to these new circumstances and how teachers and students continue to use, sometimes new, digital learning tools such as DigiExam.

Over 1 million handed-in exams

When we look at the usage stats we can see that this fall the total number of written exams in our system has increased by over 30% compared to last year and reached over 1 million hand-ins for the period August – December. Proof to us that DigiExam’s used widely by teachers for all types of exams, tests and assignments.

To follow such a fast transition from a traditional on-campus- based form of teaching into a remote/hybrid learning environment among schools and educational institutions has made us even more impressed by all you fantastic users out there.

At DigiExam we’ve been trying to listen to and help you as much as we possibly can by developing our product to better suit your needs.

Remote examination tools

With new features such as Remote Proctoring, which helps you with an automated monitoring process for remote exams, and our External Tools which gives you the possibility to add other online learning tools of your choice to an exam in DigiExam, we’ve taken important steps towards making our product more flexible and opening up new areas of use. This is an ever ongoing process since we believe that the need for a reliable and easy to use platform for both on-campus and remote exams is here to stay.

But we haven’t only been focusing on the things that are seen by the naked eye. Apart from the pandemic, 2020 has also posed new challenges for us as a provider of digital exams. We’ve been trying to be one step ahead of laws and legislations in order to meet the future demands of how we store and handle your data. Therefore we’ve been moving away from US sub-processors for our European customers to ensure that we meet any future requirements. Based on your feedback we’ve also spent much time and development on the foundations of our product so that we in the future can offer you an even better experience than you already have.

2020 is soon coming to an end and all of us at DigiExam are looking forward to continuing our journey into 2021!


Continue reading

Privacy Shield:s ogiltigförklarande

Privacy Shield är ett ramverk som tillåter att personuppgifter överförs från EU till Privacy Shield-certifierade organisationer i USA.

Efter att Privacy Shield ogiltigförklarats är ett alternativ att överföra personuppgifter till amerikanska organisationer från EU att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi har kontaktat alla våra underleverantörer i USA som behandlar personuppgifter från DigiExam och sett till att vi nu har uppdaterade personuppgiftbiträdesavtal med varje enskild underleverantör som inkluderar standardavtalsklausuler.

Vi har också uppdaterat vår bilaga med underleverantörer (Personuppgiftsbiträdesavtal, Bilaga 2 – Underleverantörer) för att återspegla de ändringar som gjorts på grund av ogiltigheten av Privacy Shield. Mer information finns i länkarna nedan.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med data (finns endast på engelska).

Klicka här för att komma till den senaste versionen av vår bilaga innehållandes underleverantörer.

Kontakta privacy@digiexam.com för ytterligare frågor.

Continue reading

Privacy Shield invalidation

In short, Privacy Shield is a framework that permitted personal data to be transferred from EU to Privacy Shield certified organizations in the US.

After the invalidation of Privacy Shield one alternative to transfer personal data to US organizations from EU is to use the European Commission’s Standard Contractual Clauses (SCCs).

We have contacted all our US subcontractors that process personal data and made sure that we now have updated data processing agreements with each and every one that includes SCCs.

In turn, our subprocessors appendix (Appendix A – Subprocessors) have been updated to reflect the changes made due to the invalidation of Privacy Shield. More information can be found via the links below.

Click here to read more about how we work with data.

Click here for the latest version of “Appendix A – Subprocessors”

Contact privacy@digiexam.com if you have any questions.

Continue reading

Privacy Policy update

Our privacy policy has been updated with the following changes:

  • Updated contact information
  • Broken links have been removed
  • Added information that log data is saved for up to 180 days
  • Added specific privacy policies for EU / US

Click here to read more about how we work with data.

Latest version’s of the privacy policy:
Click here for US
Click here for EU

Continue reading

Privacy Policy-uppdatering

Vår privacy policy är nu uppdaterad med följande ändringar:

  • Uppdaterad kontaktinformation
  • Trasiga länkar borttagna
  • Information om att loggdata sparas upp till 180 dagar
  • Lagt till specifika privacy policys för EU / US

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med data.

Klicka här för att komma till den senaste versionen av privacy policy:n.

Continue reading

Uppdatering av kontohanterarrollen (och några saker till)

Uppdateringar för kontohanterare

Kontohanterare kan nu skapa elev-/studentkonton (supportartikel) och ta bort (supportartikel) tomma elev-/studentkonton.
Innan uppdateringen kunde elev-/studentkonton endast skapas av DigiExams support-team eller så skapades ett konto automatiskt när en elev/student som tidigare inte hade ett konto startade sitt första prov/tentamen. Automatskapade konton har gjort att mycket skräpdata har letat sig in på skolor/organisationer där dubbla elev-/studentkonton kunde dyka upp och göra att elevsökningsverktyget visade många dubletter. Nya dubletter kommer inte kunna skapas nu och de som finns för tillfället kommer vi hantera i en senare uppdatering, mer information om det kommer närmre inpå den uppdateringen.
Kontohanterare har även en ny importvy som visar en detaljerad historik över alla skapade studentkonton.

Uppdateringar för lärare och administratörer

Det finns också uppdateringar som är begränsade till lärar- och administratörsrollerna.
I grupper går det nu att söka efter aktiva elev-/studentkonton på skolan/organisationen när de läggs till i en klass. Endast elev-/studentkonton som finns på skolan/organisationen kan läggas till i en klass.
Innan uppdateringen behövde elev-/studentkonton läggas till genom att manuellt fylla i namn och studentkod.

Uppdateringar för lärare, administratörer och kontohanterare

Vissa av uppdateringarna riktar sig till alla personalroller på skolan (lärare, administratör, kontohanterare). Dessa uppdateringar inkluderar en förbättrad elevsökningsfunktion där det nu är möjligt att söka på för- och efternamn, studentkod, e-post och tillgänglighetsinställningar. Sökträffarna som motsvarar sökinmatningen kommer också att markeras med fet stil för att tydligt visa vad som sökträffarna i resultaten.
Före uppdateringen var endast för- och efternamn sökbara parametrar.

En stor förändring med befintliga elev-/studentkonton är att elever/studenter som redan har ett befintligt DigiExam-användarkonto måste ge samtycke till ytterligare skolor eller organisationer som lägger till användaren baserat på samma e-postadress.
Detta för att elevers/studenters personliga data inte automatiskt läggs till från deras befintliga användarkonto utan tillstånd.
Fram till dess att samtycke ges kommer studentinformationen (förutom e-postadressen som används för att lägga till kontot) att döljas i elevsökningen.

Uppdateringar för elever/studenter

En av förändringarna för elever/studenter är att samtycke för att använda persondata på en ny skola/organisation nu måste ges från eleven/studenten som nämnts ovan.
Den största förändringen för eleven/studenter är att studentkonton inte automatiskt kan skapas längre. Ett studentkonto måste nu skapas av kontohanteraren innan elever/studenter kan börja göra prov/tentamen i DigiExam.
Innan uppdateringen kunde elev-/studentkonton också skapas första gången en elev/student startade ett prov/tentamen i DigiExam-klienten, vilket inte längre är möjligt.
Elever/studenter med flera DigiExam-konton kommer nu se sina prov per organisation.
Före uppdateringen visades alla tentor som eleven/studenten hade skrivit i DigiExam på en enda sida. Elever/studenter kan ändra organisation genom att klicka på den nuvarande organisationen i rullgardinsmenyn som finns i det övre vänstra hörnet i webbapplikationen.

Continue reading

Account manager role update (and some more updates)

Account manager updates

Account managers can now create (support article) student accounts and delete (support article) empty student accounts.
Before the update student accounts could only be created by the DigiExam support team or when a student that previously didn’t have an account started their first exam an account would automatically be created for the student. This contributed to a lot of junk data on the schools/organizations where duplicated student accounts would appear in and clutter the student search.
Account managers also have a new import view that shows a detailed history of all created student accounts.

Teacher and administrator updates

There are also updates that are limited to the teacher and administrator roles that are worth mentioning.
In the groups view, activated student accounts on the school/organization are now searchable when adding them to a class and only students that exist on the school/organization can be added to a class.
Before the update students needed to be added by manually filling in all student details.Teachers and administrator updates

Teacher, administrator and account manager updates

Some of the updates targets all staff roles (teacher, administrator, account manager) and includes an improved student search where it’s now possible to search for first and last name, student code, e-mail and accessibility settings. The search hits corresponding to the search input will be highlighted as well to clearly point out the results.
Before the update only first and last name was searchable parameters.

One big change with existing student accounts is that students who already have an existing DigiExam user account will have to give consent to additional schools or organizations that add the user based on the same e-mail address. This is so their personal data is not automatically added from their existing user account without their permission.
Until consent is given, the student information (except for the e-mail address used to add the account) will be hidden in the student search.

Student updates

One of the changes for students is that student consent now have to be given as mentioned above.
The biggest change might be that student accounts cannot be automatically created any longer. A student account must now be created by the account manager.
Before the update student accounts could also be created the first time a student started an exam in the DigiExam client which is no longer possible.
Student’s with multiple student accounts will now see their exams per organization. Students can change organization by clicking on the current organization in the drop down menu that can be found in the top-left corner in the web application.
Before the update all exams the student had written would appear in DigiExam on one single page.

Continue reading

Viktig information om nya användarkonton i DigiExam

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår i DigiExam!

Fr.o.m. måndag den 24 augusti behöver nya elever/studenter ha ett aktivt användarkonto för att kunna genomföra ett prov/tenta i DigiExam. Prov/tentor kan också startas och lämnas in via USB men kan då bara lämnas in i DigiExam när det faktiska elev/studentkontot skapats av en kontohanterare och finns i DigiExam.

Alla existerande konton i DigiExam är och kommer fortsätta vara aktiva och kan därmed användas som vanligt.

Ett verktyg för generering av nya användarkonton släpps på måndag den 24 augusti för alla Kontohanterare i DigiExam. Det innebär att endast en kontohanterare på skolan kan skapa nya användarkonton framöver.  

OBS! Denna förändring innebär att inga nya elever/studenter kan skapa sitt användarkonto automatiskt genom att genomföra ett testprov i DigiExam-klienten/appen vilket tidigare var möjligt.

De skolor som har en integrerad, automatiskt generering av nya användarkonton, ex. via sin lärplattform/LMS, SAML eller Skolon påverkas inte.

Med den här förändringen är nu skapandet av elev/studentkonton helt i händerna på kontohanterare för skolor/organisationer.
Det är också ett stort steg för att förhindra att skräpdata kommer in i DigiExam genom att inte längre tillåta elev/studentkonton att automatiskt skapas. Dessutom är det också det första steget mot en Single-Sign-On-lösning för att starta prov/tentor i DigiExam-klienten.

Mer information och guider kommer att finnas i DigiExams Kunskapscentrum och i ytterligare ett blogginlägg i samband med att funktionen är släpps.

Continue reading

Important information regarding new student accounts

Welcome to a new academic year with DigiExam!

Starting on Monday, August 24th, all new students need to be generated by an Account Manager at your school/organization before being able to start and hand in an exam. Exams can also be started via USB but can then only be handed in when the actual student account exists in DigiExam.

All existing accounts in DigiExam are already activated and can continue to be used as usual.

A tool for generating student accounts, both in bulk and one at a time will be released for all Account Managers on August 24th. 

Please note! New student accounts can no longer be created by allowing students to take a test exam which previously created an account automatically.

New student accounts automatically provisioned through an LMS, SAML or Skolon integration are not affected by the update and will continue to work as before.

This change will fully put the student account creation and in the hands of the schools/organizations and account managers.
It is also a huge step in preventing junk data from automatically created student accounts from entering the system. On top of that it is also the first step towards a full Single-Sign-On solution when taking exams in the DigiExam client.

More information can be found in the Knowledge Centre and in another blog post that will be release together with the update.

Continue reading