Free demo

Features

Word Gaps & Simple Answers and another teacher employee at DigiExam

Finally, we are supporting self-correcting word gap/simple answer, a question type that opens up for several different exams and/or minor tests, but above all, saves time in the marking section as it automatically corrects as soon as you finish the exam. As we continue to grow, we have also hired another Customer Success Manager, also with previous experience as a teacher and principal, we say welcome to Gustaf Nilsson who briefly tells us about himself and his best tips on how to use our new question type self-correcting word gap in your teaching.

Processed with VSCO with c9 preset

Who is Gustaf?

Music and sport interested man from Blekinge that eventually moved to Stockholm after a 13-year detour in Skåne. Enjoys to support and see people around me develop, hence my graduation as a teacher with focus on the elementary school’s later years and high school. Has taught at upper secondary school, adult / primary school and at the upper secondary school within the social-oriented subjects. During my years as a high school teacher, I was involved in applying for 1-1 computers for students in school year 7 at two compulsory schools in Malmö City. After that, I chose to take the step back to adult education and have for the past 6 years been training in the Vocational School where I have been in a leading position for the courses I have been responsible for.

Why did you choose DigiExam?

I think the company has a really good product that helps teachers streamline their daily teaching and gives them the opportunity to put so much more energy on what they do best – to teach and develop their students. This is done by minimizing the time they spend on marking and instead letting them focus on doing good lessons and supporting their students. It goes without saying that the tests should also be digital when much of the teaching goes in that direction. It also gives the students the opportunity to perform in a digital environment that they are accustomed to. The feature of being able to limit the students’ access to the internet and even to control what website page they are allowed to access is fantastic for their focus and our classroom environment – naturally I want to participate and share this with teachers and the team at DigiExam.

The main purpose of your role at DigiExam?

The main purpose of my role at DigiExam is to be involved in implementing the product at schools and its staff to help them get started with digital tests and to improve and develop our software together in order for it to become even better.

Your Best Word Gap Tips?

I think the question type is fantastic to use in reading comprehension, vocabulary learning for example. To have the opportunity of combining text with images increases the usage and enables use within more subjects than languages, such as geography, social sciences and mathematics. Take a look at the examples to understand what I mean!

Language – vocabulary, grammar, subject-verb agreement, reading comprehension, hearing comprehension, etc.

The picture below shows a marked student answer with examples of how you can use word gaps and practice reading comprehension in English:

Screenshot 2019-01-16 at 12.19.09

Geography – Let your students fill in the different climatic zones

Screenshot 2019-01-21 at 11.45.08

Math – Multiplication Table, fill in the missing numbers to complete the multiplication table correctly

Screenshot 2019-01-21 at 11.51.19

Continue reading

Självrättande Lucktext och ytterligare en lärare anställd på DigiExam

Nu finns det stöd för självrättande textsvar vid ordluckor, en möjlighet som öppnar upp för olika typer av olika uppgifter och prov men framför allt spar tid i rättningsdelen då den automatiskt rättar så fort du avslutar provet. I och med att vi fortsätter växa har vi även anställt ytterligare en Customer Success Manager, även han med tidigare erfarenhet som lärare och rektor, vi säger välkommen till Gustaf Nilsson som kort berättar om sig själv samt sina bästa tips på hur du kan använda en självrättande lucktext i din undervisning.

Processed with VSCO with c9 preset

Vem är Gustaf?

Musik- och idrottsintresserad bleking som så småningom migrerat till Stockholm efter en avstickare på 13 år i Skåne. Gillar att hjälpa och se mina medmänniskor utvecklas och utbildade mig därför till lärare med inriktning mot grundskolans senare år samt gymnasiet. Har undervisat på gymnasieskola, komvux/grundvux samt på högstadiet inom de samhällsorienterade ämnena. Under åren som högstadielärare var jag delaktig i ansökandet om att implementera 1-1 datorer för elever i skolår 7 på två grundskolor i Malmö Stad. Efter detta Valde jag att ta steget tillbaka till vuxenutbildning och har de senaste 6 åren drivit utbildningar inom Yrkeshögskolan där jag suttit i en ledande befattning för de utbildningar jag haft ansvar för.

Varför valde du DigiExam?

Jag tycker att företaget har en riktigt bra produkt som hjälper lärare att effektivisera sin vardag och ger dem möjlighet att lägga så mycket mer energi på det de gör bäst – att bedriva undervisning och utveckla sina elever genom grenarna i kunskapens träd. Detta genom att minimera tiden de lägger på rättning och istället låta dem fokusera på att göra bra lektioner och hjälpa sina elever. Det är självklart att även proven ska vara digitala när mycket av undervisningen går åt det hållet. Det ger också eleverna möjlighet att prestera i en digital miljö som de är vana vid. Funktionen att kunna begränsa elevernas tillgång till internet och där tillhörande forum som kan inverka på deras fokus på annat än själva uppgiften de ska göra är klockren – självklart vill jag vara med och dela och utveckla detta tillsammans med lärare och teamet på DigiExam.

Huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Huvudsyftet med min roll på DigiExam är att vara med och implementera produkten hos skolor och dess personal för att hjälpa dem komma igång med digitala prov och för att tillsammans även förbättra och utveckla vår programvara så att den blir ännu bättre.

Dina bästa Word Gap-tips?
Jag tycker att funktionen är fantastisk att använda vid läsförståelse, inlärning av ord eller liknande. Att du som lärare har möjlighet att kombinera text med bilder breddar användningsområdet ytterligare och möjliggör användning inom fler ämnen än språk, till exempel geografi, bild och matematik. Ta en kik på exemplen så förstår ni vad jag menar!

Språk – vokabulär, grammatik, meningsbyggnad, läsförståelse, hörförståelse etc.

Bilden nedan visar ett rättat elevsvar med exempel på hur du kan använda ordluckor och öva läsförståelse i engelska:

Screenshot 2019-01-16 at 12.19.09

Geografi – låt eleverna fylla i de olika klimatzonerna

Screenshot 2019-01-21 at 10.46.48

Samhällskunskap  – Testa elevernas kunskaper om vårt samhälle och få det rättat så fort du avslutar provet

Screenshot 2019-01-21 at 10.46.42

Continue reading