Contact sales

Interview

DigiExam växer med Cecilia Vahlin

Cecilia Vahlin

Head of Higher Education

  • Det här är Cecilia:

Cecilia är vår nyaste kollega med erfarenhet inom utbildning, digitalisering, försäljning, marknadsföring, upphandlingar mot både skola, högre utbildning och näringsliv.

  • Grundskolelärare i svenska och engelska på Linköpings Universitet.
  • Arbetat 9 år som svensklärare på Internationella Engelska Skolan i Linköping.
  • Lärare på friskolan Erlaskolan i Norrköping som var tidiga med att  fokuserat köra 1:1 lösning med en dator per elev. Där låg fokus på entreprenörskap och digitalisering.
  • Tagit en digital riktning inom utbildningssektorn och blev IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.
  • Arbetat på lärplattformen itslearning i Malmö.
  • Varför valde du DigiExam?

Jag har i många år efterfrågat en förbättrad provsituation inom alla former av utbildning, för såväl skola som universitet och företag. När jag hittade DigiExam kändes det väldigt tekniskt välutvecklad, enkelt och intuitivt men framför allt bra ur en rättsäkerhetsaspekt. Vanligtvis brukar den tekniska tröskeln att snubbla på vara det som fäller digitala verktyg, men med DigiExam känns den extremt låg då det är lätt att komma igång. 

Målet är att ännu fler lärosäten både nationellt och internationellt ska släppa papper och penna, och högar med rättning till förmån för en säker, tidsbesparande och mer tillfredsställande väg till bedömning.

  • Vad är huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Mitt huvudsakliga syfte är att bidra till förbättring och utveckling av  examinationsformen på alla nivåer. Mitt fokus är särskilt på universitet och högre utbildning, både i Sverige och internationellt.

Grunden i min filosofi är att maximera kunskapen hos så många som möjligt genom att erbjuda smidiga metoder och verktyg för att nå dit.  En lösning som passar alla oavsett hur man arbetar eller vilket ämne som undervisas i.

  • Berätta om din vision

Jag vill vara en del i att förbättra utbildningssektorn och samhället som stort. Skolor och lärosäten idag kräver större frihet att få välja de bästa verktygen och att kombinera dessa med varandra. Tiden när en enda tekniskt lösning valdes och pedagogiken anpassades efter den är förbi! Jag står för att pedagogiken ska styra vilka digitala lösningar som väljs. 

Continue reading

Word Gaps & Simple Answers and another teacher employee at DigiExam

Of course, DigiExam supports self-correcting word gap/simple answer, a question type that opens up for several different exams and/or minor tests, but above all, saves time in the marking section as it automatically corrects as soon as you finish the exam.

To meet our growth, we have amazing Customer Success Managers in our team at DigiExam. One of them is Gustaf Nilsson who has previous experience as a teacher and principal. So happy to have you Gustaf!

Read more about Gustaf and get his best tips on how to use our question type self-correcting word gap in your teaching.

Gustaf Nilsson

Customer Success Manager

Hi Gustaf! Who are you?

Hi! I am a music and sport interested man from Blekinge who eventually moved to Stockholm after a 13-year detour in Skåne. I love to support and see people around me develop, hence my graduation as a teacher with a focus on the elementary school’s later years and high school. Has taught at upper secondary school, adult / primary school and at the upper secondary school within the social-oriented subjects. During my years as a high school teacher, I was involved in applying for 1-1 computers for students in school year 7 at two compulsory schools in Malmö City. After that, I chose to take the step back to adult education and have for the past 6 years been training in the Vocational School where I have been in a leading position for the courses I have been responsible for.

Why did you choose DigiExam?

I think the company has a really good product that helps teachers streamline their daily teaching and gives them the opportunity to put so much more energy on what they do best – to teach and develop their students. This is done by minimizing the time they spend on marking and instead of letting them focus on doing good lessons and supporting their students. It goes without saying that the tests should also be digital when much of the teaching goes in that direction. It also gives the students the opportunity to perform in a digital environment that they are accustomed to. The feature of being able to limit the students’ access to the internet and even to control what website page they are allowed to access is fantastic for their focus and our classroom environment – naturally, I want to participate and share this with teachers and the team at DigiExam.

The main purpose of your role at DigiExam?

The main purpose of my role at DigiExam is to be involved in implementing the product at schools and its staff to help them get started with digital tests and to improve and develop our software together in order for it to become even better.

Your Best Word Gap Tips?

I think the question type is fantastic to use in reading comprehension, vocabulary learning for example. To have the opportunity of combining text with images increases the usage and enables use within more subjects than languages, such as geography, social sciences, and mathematics. Take a look at the examples to understand what I mean!

Language – vocabulary, grammar, subject-verb agreement, reading comprehension, hearing comprehension, etc.

The picture below shows a marked student answer with examples of how you can use word gaps and practice reading comprehension in English:

Word Gaps - Matching Example

Geography – Let your students fill in the different climatic zones

Word Gaps - Map Example

Math – Multiplication Table, fill in the missing numbers to complete the multiplication table correctly

Word Gaps - Table Example

Continue reading

Självrättande Lucktext och ytterligare en lärare anställd på DigiExam

Självklart har DigiExam stöd för självrättande textsvar vid ordluckor, en möjlighet som öppnar upp för olika typer av olika uppgifter och prov men framför allt spar tid i rättningsdelen då den automatiskt rättar så fort du avslutar provet.

För att möta vår fortsatta tillväxt har DigiExam fantastiska Customer Success Managers i teamet. En av dem är Gustaf Nilsson som har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare och rektor. Vi är otroligt glada över att ha dig hos oss på DigiExam! 

Gustaf Nilsson

Customer Success Manager

Vem är Gustaf?

Musik- och idrottsintresserad bleking som så småningom migrerat till Stockholm efter en avstickare på 13 år i Skåne. Gillar att hjälpa och se mina medmänniskor utvecklas och utbildade mig därför till lärare med inriktning mot grundskolans senare år samt gymnasiet. Har undervisat på gymnasieskola, komvux/grundvux samt på högstadiet inom de samhällsorienterade ämnena. Under åren som högstadielärare var jag delaktig i ansökandet om att implementera 1-1 datorer för elever i skolår 7 på två grundskolor i Malmö Stad. Efter detta Valde jag att ta steget tillbaka till vuxenutbildning och har de senaste 6 åren drivit utbildningar inom Yrkeshögskolan där jag suttit i en ledande befattning för de utbildningar jag haft ansvar för.

Varför valde du DigiExam?

Jag tycker att företaget har en riktigt bra produkt som hjälper lärare att effektivisera sin vardag och ger dem möjlighet att lägga så mycket mer energi på det de gör bäst – att bedriva undervisning och utveckla sina elever genom grenarna i kunskapens träd. Detta genom att minimera tiden de lägger på rättning och istället låta dem fokusera på att göra bra lektioner och hjälpa sina elever. Det är självklart att även proven ska vara digitala när mycket av undervisningen går åt det hållet. Det ger också eleverna möjlighet att prestera i en digital miljö som de är vana vid. Funktionen att kunna begränsa elevernas tillgång till internet och där tillhörande forum som kan inverka på deras fokus på annat än själva uppgiften de ska göra är klockren – självklart vill jag vara med och dela och utveckla detta tillsammans med lärare och teamet på DigiExam.

Huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Huvudsyftet med min roll på DigiExam är att vara med och implementera produkten hos skolor och dess personal för att hjälpa dem komma igång med digitala prov och för att tillsammans även förbättra och utveckla vår programvara så att den blir ännu bättre.

Dina bästa Word Gap-tips?
Jag tycker att funktionen är fantastisk att använda vid läsförståelse, inlärning av ord eller liknande. Att du som lärare har möjlighet att kombinera text med bilder breddar användningsområdet ytterligare och möjliggör användning inom fler ämnen än språk, till exempel geografi, bild och matematik. Ta en kik på exemplen så förstår ni vad jag menar!

Språk – vokabulär, grammatik, meningsbyggnad, läsförståelse, hörförståelse och liknande.

Bilden nedan visar ett rättat elevsvar med exempel på hur du kan använda ordluckor och öva läsförståelse i engelska:

Word Gaps - Matching Example

Geografi – låt eleverna fylla i de olika klimatzonerna

Word Gaps - Map Example

Samhällskunskap  – Testa elevernas kunskaper om vårt samhälle och få det rättat så fort du avslutar provet

Word Gaps - Short Answer Example (Swedish)

Continue reading

NEW FEATURE – Text to Speech

NEW FEATURE – Text to Speech

Text to Speech is now available in DigiExam, it enables the student to have instructions, questions, texts in links and their answers read out loud.

Continue reading

User Spotlight: “It allows me to grade much more quickly. I love that.”

We recently had the pleasure of catching up with one of our users, Lisa Orenstein, the science department chair at The Overlake School in Washington state.  The Overlake School uses a number of digital tools, but last year Lisa was looking for one she could trust in a testing environment.  She reached out to their director of technology to see if they could find an online platform that would block students from accessing their desktops, hard drives, and the internet while completing a test or quiz. Then DigiExam stepped in.

Continue reading

Interview: Two years retrospective

This month DigiExam celebrates two years on the market. After several years of research and development, DigiExam finally saw the light of day in May 2014. Two years later over 1000 schools are connected, more than 200 000 examinations written and a lot of teachers and students have replaced pen and paper in favour of digital exams. 

Continue reading

Intervju: Nationella prov digitalt åk 6-9

Nu är det snart dags för nationella prov runt om i Sverige, och arbetar du som lärare har du säkert en minnesbild av hur tiden efteråt, med rättning av alla prov brukar se ut…

Vi på DigiExam får mycket feedback från lärare just hur vi kan underlätta vid rättningen av nationella prov. Sedan två år tillbaka skriver flera svenska skolor på både grund och gymnasienivå nationella proven med DigiExam. Men frågorna vi får är många, så vi satte oss ner med en rutinerad lärare som rättat och administrerat flera nationella prov med DigiExam. Margareta Liljeqvist är lärare i spanska och svenska för årskurs 4 till 9 på Runbacka skolor.

Margareta-liljeqvist-copy

Visste du? -Om alla nationella proven skrevs med DigiExam skulle vi tillsammans spara 2800 träd!

Continue reading