Contact sales

News

Privacy Shield:s ogiltigförklarande

Privacy Shield är ett ramverk som tillåter att personuppgifter överförs från EU till Privacy Shield-certifierade organisationer i USA.

Efter att Privacy Shield ogiltigförklarats är ett alternativ att överföra personuppgifter till amerikanska organisationer från EU att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.

Vi har kontaktat alla våra underleverantörer i USA som behandlar personuppgifter från DigiExam och sett till att vi nu har uppdaterade personuppgiftbiträdesavtal med varje enskild underleverantör som inkluderar standardavtalsklausuler.

Vi har också uppdaterat vår bilaga med underleverantörer (Personuppgiftsbiträdesavtal, Bilaga 2 – Underleverantörer) för att återspegla de ändringar som gjorts på grund av ogiltigheten av Privacy Shield. Mer information finns i länkarna nedan.

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med data (finns endast på engelska).

Klicka här för att komma till den senaste versionen av vår bilaga innehållandes underleverantörer.

Kontakta privacy@digiexam.com för ytterligare frågor.

Continue reading

Privacy Shield invalidation

In short, Privacy Shield is a framework that permitted personal data to be transferred from EU to Privacy Shield certified organizations in the US.

After the invalidation of Privacy Shield one alternative to transfer personal data to US organizations from EU is to use the European Commission’s Standard Contractual Clauses (SCCs).

We have contacted all our US subcontractors that process personal data and made sure that we now have updated data processing agreements with each and every one that includes SCCs.

In turn, our subprocessors appendix (Appendix A – Subprocessors) have been updated to reflect the changes made due to the invalidation of Privacy Shield. More information can be found via the links below.

Click here to read more about how we work with data.

Click here for the latest version of “Appendix A – Subprocessors”

Contact privacy@digiexam.com if you have any questions.

Continue reading

Privacy Policy update

Our privacy policy has been updated with the following changes:

 • Updated contact information
 • Broken links have been removed
 • Added information that log data is saved for up to 180 days
 • Added specific privacy policies for EU / US

Click here to read more about how we work with data.

Latest version’s of the privacy policy:
Click here for US
Click here for EU

Continue reading

Privacy Policy-uppdatering

Vår privacy policy är nu uppdaterad med följande ändringar:

 • Uppdaterad kontaktinformation
 • Trasiga länkar borttagna
 • Information om att loggdata sparas upp till 180 dagar
 • Lagt till specifika privacy policys för EU / US

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar med data.

Klicka här för att komma till den senaste versionen av privacy policy:n.

Continue reading

Uppdatering av kontohanterarrollen (och några saker till)

Uppdateringar för kontohanterare

Kontohanterare kan nu skapa elev-/studentkonton (supportartikel) och ta bort (supportartikel) tomma elev-/studentkonton.
Innan uppdateringen kunde elev-/studentkonton endast skapas av DigiExams support-team eller så skapades ett konto automatiskt när en elev/student som tidigare inte hade ett konto startade sitt första prov/tentamen. Automatskapade konton har gjort att mycket skräpdata har letat sig in på skolor/organisationer där dubbla elev-/studentkonton kunde dyka upp och göra att elevsökningsverktyget visade många dubletter. Nya dubletter kommer inte kunna skapas nu och de som finns för tillfället kommer vi hantera i en senare uppdatering, mer information om det kommer närmre inpå den uppdateringen.
Kontohanterare har även en ny importvy som visar en detaljerad historik över alla skapade studentkonton.

Uppdateringar för lärare och administratörer

Det finns också uppdateringar som är begränsade till lärar- och administratörsrollerna.
I grupper går det nu att söka efter aktiva elev-/studentkonton på skolan/organisationen när de läggs till i en klass. Endast elev-/studentkonton som finns på skolan/organisationen kan läggas till i en klass.
Innan uppdateringen behövde elev-/studentkonton läggas till genom att manuellt fylla i namn och studentkod.

Uppdateringar för lärare, administratörer och kontohanterare

Vissa av uppdateringarna riktar sig till alla personalroller på skolan (lärare, administratör, kontohanterare). Dessa uppdateringar inkluderar en förbättrad elevsökningsfunktion där det nu är möjligt att söka på för- och efternamn, studentkod, e-post och tillgänglighetsinställningar. Sökträffarna som motsvarar sökinmatningen kommer också att markeras med fet stil för att tydligt visa vad som sökträffarna i resultaten.
Före uppdateringen var endast för- och efternamn sökbara parametrar.

En stor förändring med befintliga elev-/studentkonton är att elever/studenter som redan har ett befintligt DigiExam-användarkonto måste ge samtycke till ytterligare skolor eller organisationer som lägger till användaren baserat på samma e-postadress.
Detta för att elevers/studenters personliga data inte automatiskt läggs till från deras befintliga användarkonto utan tillstånd.
Fram till dess att samtycke ges kommer studentinformationen (förutom e-postadressen som används för att lägga till kontot) att döljas i elevsökningen.

Uppdateringar för elever/studenter

En av förändringarna för elever/studenter är att samtycke för att använda persondata på en ny skola/organisation nu måste ges från eleven/studenten som nämnts ovan.
Den största förändringen för eleven/studenter är att studentkonton inte automatiskt kan skapas längre. Ett studentkonto måste nu skapas av kontohanteraren innan elever/studenter kan börja göra prov/tentamen i DigiExam.
Innan uppdateringen kunde elev-/studentkonton också skapas första gången en elev/student startade ett prov/tentamen i DigiExam-klienten, vilket inte längre är möjligt.
Elever/studenter med flera DigiExam-konton kommer nu se sina prov per organisation.
Före uppdateringen visades alla tentor som eleven/studenten hade skrivit i DigiExam på en enda sida. Elever/studenter kan ändra organisation genom att klicka på den nuvarande organisationen i rullgardinsmenyn som finns i det övre vänstra hörnet i webbapplikationen.

Continue reading

Account manager role update (and some more updates)

Account manager updates

Account managers can now create (support article) student accounts and delete (support article) empty student accounts.
Before the update student accounts could only be created by the DigiExam support team or when a student that previously didn’t have an account started their first exam an account would automatically be created for the student. This contributed to a lot of junk data on the schools/organizations where duplicated student accounts would appear in and clutter the student search.
Account managers also have a new import view that shows a detailed history of all created student accounts.

Teacher and administrator updates

There are also updates that are limited to the teacher and administrator roles that are worth mentioning.
In the groups view, activated student accounts on the school/organization are now searchable when adding them to a class and only students that exist on the school/organization can be added to a class.
Before the update students needed to be added by manually filling in all student details.Teachers and administrator updates

Teacher, administrator and account manager updates

Some of the updates targets all staff roles (teacher, administrator, account manager) and includes an improved student search where it’s now possible to search for first and last name, student code, e-mail and accessibility settings. The search hits corresponding to the search input will be highlighted as well to clearly point out the results.
Before the update only first and last name was searchable parameters.

One big change with existing student accounts is that students who already have an existing DigiExam user account will have to give consent to additional schools or organizations that add the user based on the same e-mail address. This is so their personal data is not automatically added from their existing user account without their permission.
Until consent is given, the student information (except for the e-mail address used to add the account) will be hidden in the student search.

Student updates

One of the changes for students is that student consent now have to be given as mentioned above.
The biggest change might be that student accounts cannot be automatically created any longer. A student account must now be created by the account manager.
Before the update student accounts could also be created the first time a student started an exam in the DigiExam client which is no longer possible.
Student’s with multiple student accounts will now see their exams per organization. Students can change organization by clicking on the current organization in the drop down menu that can be found in the top-left corner in the web application.
Before the update all exams the student had written would appear in DigiExam on one single page.

Continue reading

Viktig information om nya användarkonton i DigiExam

Välkommen tillbaka till ett nytt läsår i DigiExam!

Fr.o.m. måndag den 24 augusti behöver nya elever/studenter ha ett aktivt användarkonto för att kunna genomföra ett prov/tenta i DigiExam. Prov/tentor kan också startas och lämnas in via USB men kan då bara lämnas in i DigiExam när det faktiska elev/studentkontot skapats av en kontohanterare och finns i DigiExam.

Alla existerande konton i DigiExam är och kommer fortsätta vara aktiva och kan därmed användas som vanligt.

Ett verktyg för generering av nya användarkonton släpps på måndag den 24 augusti för alla Kontohanterare i DigiExam. Det innebär att endast en kontohanterare på skolan kan skapa nya användarkonton framöver.  

OBS! Denna förändring innebär att inga nya elever/studenter kan skapa sitt användarkonto automatiskt genom att genomföra ett testprov i DigiExam-klienten/appen vilket tidigare var möjligt.

De skolor som har en integrerad, automatiskt generering av nya användarkonton, ex. via sin lärplattform/LMS, SAML eller Skolon påverkas inte.

Med den här förändringen är nu skapandet av elev/studentkonton helt i händerna på kontohanterare för skolor/organisationer.
Det är också ett stort steg för att förhindra att skräpdata kommer in i DigiExam genom att inte längre tillåta elev/studentkonton att automatiskt skapas. Dessutom är det också det första steget mot en Single-Sign-On-lösning för att starta prov/tentor i DigiExam-klienten.

Mer information och guider kommer att finnas i DigiExams Kunskapscentrum och i ytterligare ett blogginlägg i samband med att funktionen är släpps.

Continue reading

Important information regarding new student accounts

Welcome to a new academic year with DigiExam!

Starting on Monday, August 24th, all new students need to be generated by an Account Manager at your school/organization before being able to start and hand in an exam. Exams can also be started via USB but can then only be handed in when the actual student account exists in DigiExam.

All existing accounts in DigiExam are already activated and can continue to be used as usual.

A tool for generating student accounts, both in bulk and one at a time will be released for all Account Managers on August 24th. 

Please note! New student accounts can no longer be created by allowing students to take a test exam which previously created an account automatically.

New student accounts automatically provisioned through an LMS, SAML or Skolon integration are not affected by the update and will continue to work as before.

This change will fully put the student account creation and in the hands of the schools/organizations and account managers.
It is also a huge step in preventing junk data from automatically created student accounts from entering the system. On top of that it is also the first step towards a full Single-Sign-On solution when taking exams in the DigiExam client.

More information can be found in the Knowledge Centre and in another blog post that will be release together with the update.

Continue reading

KYH Göteborg

KYH i Göteborg använder DigiExam som plattform för digitala prov sedan ett år tillbaka. Vi fick det stora nöjet att ställa lite frågor till dem kring deras användning och vad de tycker om DigiExam.

De har sedan starten kommit att se många fördelar och hittat nya sätt som hjälpt dem att effektivisera sina processer. Det har lett till att de breddat sitt användande till flera områden och på så vis kunnat spara både tid och minska sin miljöpåverkan.

En lyckad implementation med genomtänkta val är förutsättningar för att komma igång på ett bra sätt. KYHs personal hade först en genomgång i DigiExam tillsammans med en av våra Customer Success Managers. Därefter testades DigiExam internt innan det rullades ut till utbildningarna. 

Ett lättanvänt program tillsammans med en bra support har gjort att vi vågat testa nya idéer för användning vilket vi även rekommenderar andra användare att göra.

Eftersom studenternas svar går att göra anonyma och alla tentaresultat exporteras till excelfiler, kan de få ut underlag att använda vid ledningsgruppsmöten et.c. för att ge en överblick hur det går för klasserna och på så vis kunna jobba vidare med kursplaner, innehåll och kunskapsnivåer.

Läs hela intervjun med gänget på KYH nedan:

1. Hur länge har ni inom organisationen använt DigiExam? 

Vi har använt DigiExam i ungefär 1 år

2. Till vad använder ni DigiExam? 

Vi använder DigiExam stand-alone. Det vill säga att det är inte kopplat till någon lärportal utan allt arbete sköts i DigiExam. Vi har externa undervisande och de bjuds då in till programmet/provet av en kontohanterare på skolan och studenterna laddar ner klienten till sin dator. En genomgång utförs och sedan vid prov får studenterna dagens provkod. Allt sker digitalt i klassrummet.

Främst använder vi oss av DigiExam för tentamen vid examinerande moment, men även som quiz för kursavstämningar. Under 2019 började vi använda det för våra antagningsprov till utbildningarna, sökande studenter kom till oss och eftersom konto skapas snabbt och enkelt behövdes inte mycket förarbete. Det är dessutom ett väldigt enkelt och smidigt sätt att göra provet. Från och med 2020 använder vi DigiExam hemifrån för våra sökande studenters urvalsprov. 

3. Berätta lite kort om när ni använde DigiExam till era urvalsprov hemifrån!

Från och med 2020 beslutade vi oss för att erbjuda digitalt urvalsprov hemifrån. Vi har utbildningar på 11 orter i landet, och sökande som bor över hela Sverige och även ibland utomlands under ansökningsperioden. Det har inneburit att tidigare år har våra studenter behövt ta sig till studieorten för att skriva provet vilket vid vissa tillfällen har skapat svårigheter. I år beslutade vi oss för att prova att det görs hemifrån, så våra sökande anmäler sig till en 48 timmars period. Först får de verifiera sig via BankID genom en annan programvara, och då får de instruktioner till att ladda ner digiexam och skriva provet. De har alltså möjlighet att skriva provet när de vill hemma under 48 timmar. Provet är utformat så att det varken finns anledning eller tid till att fuska, men det är extra skönt att DigiExam stänger ner alla andra program på datorn under provets gång och att kunna tidsbegränsa ett prov är lysande. Det har fungerat över förväntan och resultatet efter första tillfället visar samma spridning som tidigare år.

Vi är riktigt nöjda. Det sparar både våra sökande och oss tid och gör urvalsprocessen mer säker och enkel.

5. Vad ser ni är fördelarna med en digital examinationsprocess?

Det är rättssäkert och tidseffektivt. Det är väldigt bra med självrättande frågor för det ger effektivt rättningsarbete som annars kan mycket tid. Det är även möjligt med effektiv återkoppling. En annan bra sak är att svaren alltid är läsbara från de som skriver provet. Självklart är det viktigt att det är bättre för miljön än att skriva ut tonvis med papper vid varje provtillfälle – och det minskar även förvaringsytor för proven. 

6. Hur tycker ni att DigiExam fungerar som plattform för digitala examinationer?

Det fungerar bra för oss. Våra föreläsare tycker det är positivt då det underlättar arbetet vid rättning mycket, både med läsbara svar och att de slipper ha högvis med papper att hålla reda på – allt finns ju redan i programmet. Studenterna tycker även de att det är skönt att kunna skriva sina svar digitalt, och är glada åt snabb återkoppling med notiser per mail. Det område vi önskar lite utveckling inom är när det gäller de kurser som innehåller längre matematiska uträkningar, där blir det lite tungrott – men överlag tycker vi att det fungerar klockrent!

7. Berätta om hur ni har gått tillväga vid införandet av digitala examinationer inom er organisation!

Vi hade en introduktion till programvaran av DigiExam för oss i personalen. Sedan bestämdes det en tidpunkt där alla prov skulle testas digitalt. Då skedde noggrann förberedelse och testning av programvaran. Under genomförandet var vi väl medvetna om eventuella problem, så vi var närvarande och hade tillgång till DigiExams support. Studenterna fick testa ett demoprov för att se att de fungerade först. Eftersom vi använder det här till alla våra kurser så meddelar vi de sökande studenterna att dator är viktigt under utbildningen. Det är även ett sätt att utveckla studenternas digitala förståelse inför deras kommande branscher – de branscher vi utbildar inom är väldigt digitaliserade.

8. Har ni några tips, med tanke på er egen erfarenhet av att införa digitala examinationer i er organisation, som ni kan delge andra anordnare som funderar på att börja digitalisera sin examinationsprocess? 

Testa! Var inte rädd för att göra fel – det löser sig. Utnyttja supporten och deras duktiga kompetens. Testa även demoprov för studenter och ha USB tillgängligt vid prov för extra säkerhet. Vid införandet se till så att studenterna har datorerna med rätt krav spec. och att de laddat ner digiexam. Kommunicera i tid så studenterna har en chans att förbereda sig. 

9. Skulle ni rekommendera andra anordnare att välja DigiExam?

Absolut! Eftersom de erbjuder en låst skrivyta kombinerat med full offllinefunktionalitet och bra med individanpassningar i programmet så rekommenderar vi de varmt till andra!


Continue reading

2020 uppdateringar

Vi är redan framme i slutet av januari och mycket har hunnit hända hos oss på DigiExam under årets första månad. I det här inlägget kommer Produkt-teamet dela med sig av en inblick i några av våra roadmap-epics för 2020 och även lite information om vilka versioner och funktioner vi i inte längre kommer att stödja framöver.

Epics

Låt oss börja med roadmap-epics (en epic är vanligtvis en ny större funktion eller förbättring av produkten) som vi planerar att släppa under 2020. Det är främst fyra epics som jag vill ta upp eftersom de kommer ha stor påverkan på våra användare. Vi kommer att gå närmare in på vad varje epic innebär ur ett användarperspektiv i kommande inlägg.
Epics är inte heller allt vi planerar att göra, det finns också mindre funktioner och förbättringar, buggfixar och så vidare som kommer att släppas under året. Det bästa sättet att hålla sig informerad och uppdaterad om allt som händer i DigiExam är genom vår blogg och nyhetssida som uppdateras med varje ny version vi släpper (länk till nyhetssidan i vårt kunskapscenter). Så, med det ur vägen, här kommer några epics för 2020:

1. Uppdatering av kontohanterarrollen

Det här kommer att vara en stor tidsbesparing för kontohanterare som nu kan administrera sina studentkonton själva istället för att behöva skicka in listor och supportärenden till oss när förändringar behöver göras. Kontohanterare, lärare och administratörer kommer även att få bättre sökbarhet i studentsöken.

Några funktioner som kommer finnas med:

 • Kontohanterare kan skapa studentkonton
 • Kontohanterare kommer att kunna ta bort tomma studiekonton (som ännu inte har gjort en tentamen)
 • Förbättrad studentsök
 • Sök, hitta och lägg till befintliga elever automatiskt till din klass

2. Klientautentisering

Med autentisering i DigiExam-klienten kommer säkerheten vid prov och tentor att höjas i jämförelse med dagens inmatning av uppgifter. Det kommer också möjliggöra för studenter att komma direkt till sina prov / tentor från DigiExams webbapplikation genom att klicka på en knapp för att starta klienten och bli automatiskt inloggad. DigiExam-klienten behöver alltså inte längre öppnas manuellt även om det fortfarande kommer att fungera den vägen med.
Några funktioner som kommer finnas med:

 • Logga in med e-postadress och lösenord i DigiExam-klienten
 • Logga in i DigiExam-klienten direkt från DigiExams webbapplikation

3. Migrera från Chrome-app till Android-app

Google tar bort möjligheten att använda Chrome Appar (meddelande från Google här) på ChromeOS i juni 2021. Det här påverkar DigiExam-appen som används på Chromebooks då det är just en Chrome-app. Så, Chrome-appen som används idag kommer behöva bytas ut till ett av de alternativ som stöds av ChromeOS efter att Chrome-appar inte längre kan användas. Det betyder att vi kommer bygga en Android-app som fungerar för Chromebooks, men det är dock inte helt utan konsekvenser. Det viktigaste att veta som användare är att inte alla Chromebook-modeller stödjer Android-appar.

 • OBS, Android-appar kommer inte fungera på alla Chromebook-modeller som lanserades före 2019. Kontrollera att din modell stöds här.

Mer information om migreringen och faktiskt datum för när vi lanserar Android-appen samt när vi slutar stödja Chrome-appen kommer uppdateras löpande.

4. Byte av texteditor i DigiExam-klienten

Vi kommer att byta ut den nuvarande texteditorn i DigiExam-klienten till en editor som tillhandahålls av Froala. Editorn har redan använts av lärare för skapande av prov / tentor under en tid, den kan testas här om du inte har ett lärarkonto i DigiExam. Det här är ett steg på vägen för att förbättra användarupplevelsen för alla som skriver prov / tentor med DigiExam.

Några av funktionerna att se fram emot:

 • Fullskärmsläge
 • Möjlighet att använda olika typsnitt
 • Specialtecken för moderna språk kan väljas från menyn eller skapas via tangentbordsgenvägar
 • Mer lik övriga program elever använder för textframställning

Vad som tas bort

Här är en sammanfattning av vad som har tagits bort och vad som kommer att tas bort i framtiden.

Vad kommer att tas bort?MeddelatBorttagning
Chrome App för Chromebooks2020-01-30TBD (Senast Juni 2021)
Internet explorer (alla versioner) .2019-12-192020-02-01
Klientversioner EU-servern:
11.4.4: Windows
11.4.6: Windows
12.1.2: ChromeOS
2020-01-09*2020-01-09  
Klientversioner EU-servern:
12.1.2: macOS
12.1.2: Windows
2020-01-10*2020-01-10  
Klientversioner US-servern:
12.1.2: iOS
12.1.2: ChromeOS
2020-01-10*2020-01-10  

* Klientversionerna togs bort samma dag som vi meddelade borttagningen eftersom användningen var så låg på de versionerna att det var liten eller ingen påverkan för våra användare. När vi tar bort versioner som fortfarande har betydande användning kommer vi att meddela det minst en månad innan vi tar bort versionen och vi kontaktar även skolorna som fortfarande använder versionerna i större utsträckning.

Continue reading