Contact sales

News

Nationella prov i DigiExam

Inför de kommande nationella proven är det många lärare som har frågor och funderingar kring förberedelser, genomförande och bedömning. I DigiExams kunskapscentrum finns de samlade hjälpartiklar och guider som vi har skapat.

Förbereda, genomföra och bedöma NP i DigiExam

Vi vill med vår samlade erfarenhet och kunskap som leverantör för genomförande av digitala NP sedan 2014 hjälpa skolor att på bästa sätt administrera de nationella proven. Vår plattform sparar tid och ger en bred möjlighet att anpassa hela genomförandet efter de lokala förutsättningarna på skolan.

För själva provet är det Skolverkets direktiv för genomförande som råder och redan idag genomför många skolor digitala NP i olika årskurser och ämnen i tillägg till de obligatoriska delprov som prövar skriftlig framställning i år 9 och Gy.

Oavsett ämne utgår eleverna från provhäftet vid det nationella provet och skriver sina svar i en nedlåst skrivyta där eleverna sedan avidentifieras vid bedömning.

Vi vet av erfarenhet att det är avgörande att ha en funktionalitet för att stödja ett genomförande helt eller delvis offline, exempelvis om nätverket tillfälligt ligger nere. Att som lärare/provvakt snabbt och enkelt kunna åtgärda eventuella tekniska problem under ett provtillfälle på egen hand är en viktig funktion. Vid behov finns även DigiExams Support tillgänglig.

Vi kan ge goda råd och förslag kring genomförandet , men lokala förutsättningar och rutiner blir avgörande för hur skolan väljer att använda plattformen.

Tekniskt sett kan en person på en skola ansvara för administrera hela det nationella provet och lärarna tilldelas bedömningen i efterhand.

Det kan exempelvis ske genom att skapa en provmall med rätt förutsättningar som aktiveras till en eller flera klasser och där provets översiktsvy delas till provvaktande kollegor. Efter avslutat prov avidentifieras elevernas namn automatiskt i rättningsvyn och elevsvaren kan fördelas för sambedömning.

Hur bedömningen bäst går till bestäms lokalt och en möjlighet att rätta digitalt och/eller analogt är en fördel för många lärare.

Ytterligare stöd för skolor och skolhuvudmän ges i vägledningen Genomföra nationella prov med dator från Skolverket/SKR.

Continue reading

God Jul och Gott Nytt År!

Vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi förbereder oss för fullt inför vårterminen och bl.a. kommande NP där Avancerad läsare kan användas för svensk talsyntes i delproven som prövar skriftlig framställning i Svenska.

Håll utkik i vårt kunskapscenter för fler nyheter, uppdaterade hjälpartiklar och guider. 

En varm julhälsning från alla oss på DigiExam, vi ses 2020!

Continue reading

DigiExam – The most used assessment tool for the Swedish National Exams!

We are very proud to be the most used digital assessment tool! In the report from the Swedish National Agency for Education, a summary on the National Exams that were performed digitally, it has shown that more than a third of the country’s high schools and municipal adult education schools performed their National Exams in Swedish and English with DigiExam. Also among the Swedish schools that performed the National Exams digitally with their 9th graders, DigiExam is a widely used platform with a fourth of the schools using us.

Another experience from the report is that a large number of the schools in Sweden use digital assessment tools in their ordinary teaching. We think that this is great news and it connects well with our idea to support teachers by simplifying the assessment process, which saves valuable time for the teachers. From a student perspective, using a digital tool enables them to perform under the best conditions, when it matters the most.

Continue reading

DigiExam and Microsoft Learning Tools

The DigiExam application is now also available for download in Windows Store offering schools and universities even more options for a secure and reliable platform for  high-stakes exams and academic tests.

DigiExam is the first assessment platform to integrate the learning tool Immersive Reader in a lock-down exam environment/mode. Accommodating unique student accessibility settings is a key to fair digital examinations for all students.

The possibility to offer students reading help, additional time, TTS and spellcheck in exams without additional effort for Teachers or Exam supervisors makes DigiExam a powerful tool for all types of exams and assignments.

Our purpose is to make digital assessment available to everyone, increase quality within education  and empower students on their journey of learning.

Formative feedback in addition to just a published result improves learning outcomes and when adding the DigiExam URL to a Microsoft Team’s channel students can access their exam results and personal feedback instantly upon publishing.

With the Microsoft Store application we enable an even easier way of downloading

the DigiExam application in both BYOD and managed IT environments.

Continue reading

Wargentinskolan, Jämtlands gymnasieförbund

På Wargentinskolan i Östersund som är en del av Jämtlands Gymnasieförbund genomfördes förra läsåret ca 15 000 prov och uppgifter i DigiExam, ett av många exempel på skolor som använder en lättanvänd och pålitlig provplattform till mycket mer än bara NP.

DigiExam fick möjligheten att sitta ner med ett par av lärarna på JGY och diskutera en digital provplattform i allmänhet och DigiExam i synnerhet.

Vad behövde ni i er roll som lärare i en provplattform?  

En diskussion om att bli mer digitala på JGY föregick implementeringen av DigiExam inför genomförande av digitala NP våren 2017.  Förutom möjlighet att genomföra NP digitalt fanns även en önskan om att automatiskt kunna rätta vissa typer av uppgifter och skapa en delningskultur kring bra digitala verktyg och arbetssätt.

En förutsättning var ett lättanvänt verktyg som faktiskt skulle fungera även om nätverket låg nere eller om något oförutsett inträffade. För genomförande av NP specifikt ville vi säkerställa  rättssäkerheten vid genomförande med gemensamma, anonyma bedömningar och att slippa tolka svår handstil. En möjlighet för eleverna att få skriva på det sätt de är mest vana vid.

En utmaning är att det ibland finns ett visst kollegialt hemlighetsmakeri där man antingen inte vill dela med sig av eller känner sig bedömd för att inte vara tillräckligt digital i sitt arbetssätt. Det kan leda till en känsla av “vi och dem” på skolan, dvs. de som jobbar med ett digitalt arbetssätt och de som inte gör det, en utmaning vi tror att vi inte är ensamma om.

Anna Jansson är lärare i biologi, samhällskunskaps och miljöämnen och driver frågan om elevernas rätt att bli objektivt och rättssäkert bedömda i sina uppgifter på skolan. En avgörande faktor för att få eleverna att lita på att de faktiskt enbart bedöms för sin text och inte tidigare prestationer är att visa och förklara hur rättningsvyn ser ut i DigiExam via ett testprov, de ser sin egen del i den anonyma bedömningen och läraren kan visa hela bedömningsprocessen.

Vi tror att det ökar elevernas känsla av rättssäkerhet i alla delar av provprocessen!

Ett citat av Anna sammanfattar troligtvis vad många lärare idag känner –

“Jag är säker på mitt ämne och min roll som lärare, men de största utmaningarna ligger i bedömningen av eleverna”

Det första intrycket av DigiExam?

En lättanvänd plattform och svårt att göra fel. Vi visste att DigiExam var en betrodd och väl använd plattform i Skolsverige för olika typer av uppgifter. DigiExam är jättebra i exempelvis språkämnen till både mer komplexa uppgifter och enklare självrättande hör- och läsförståelseprov.

Med tanke på vad som går att utläsa i olika lärargrupper i sociala medier om hur andra plattformar inte fungerar, är vi väldigt glada över att ha gjort rätt val.

Hur har implementering och support fungerat med DigiExam på JGY?

I första hand utbildades de som skulle genomföra NP digitalt av DigiExam på plats och sedan utsågs implementeringsansvariga på JGY för att hjälpa till att utbilda vidare och sprida plattformen på de olika skolorna.

Kännedomen om DigiExam spreds via genomförande av NP då många lärare vaktade de då första digitala proven. Implementeringen gick snabbt och utan bekymmer, de flesta mottog det på bästa sätt. Det vi i efterhand lärt oss är att även skolledningen behöver involveras och känna till den plattform som används och på det sättet kunna förbättra förutsättningarna lokalt, det arbetas hårt på golvet men lärarna behöver tid och rätt förutsättningar för att lyckas. Vi har alltid upplev en “Snabb support med svar man förstår och direkt kan använda”, vilket ofta är helt avgörande mitt under ett pågående prov.

“Snabb support med svar man förstår och direkt kan använda”

Vilken effekt har DigiExam haft i klassrummet?

Exempelvis ser vi i rollen som mentorer att datorn används dagligen av eleverna i allt fler delar av undervisningen och där är DigiExam en av de bidragande faktorerna.

Vi använder även DigiExam till testprov och repetitionsuppgifter inför stora prov, det har avsevärt förbättrat elevernas förberedelse inför de riktiga proven.

Hur upplever eleverna DigiExam till mer än bara NP?

Eleverna tycker att det är ett av flera verktyg i undervisningen, det är inte som en “provplattform” utan en integrerad del av undervisningen.

Det ska bli spännande att upptäcka nya funktioner som ex. Avancerad Läsare och hur det kan hjälpa elever i prov och uppgifter. Spontant gör den nog mer nytta i samhällskunskap än språk, det blir spännande att testa sig fram!

Ett stort tack till Anna Janson, Carina Svedholm, Jessica Liivlaiid, Sandor Henriksson Andersson och  Lotta Wickenberg på JGY!

Continue reading

School’s out for summer -2019

DigiExam would like to acknowledge all teaching staff, course administrators and students for the academic year of 2018/2019 so far.

We’ll continue to strive for delivering digital examinations to everyone!

For the majority, the academic year of 2018/2019 is coming to an end and we’d like to express our gratitude to all our users! The student location map above indicates the reach of DigiExam and the recent NPS survey conveys the message that we’re heading in the right direction in terms of being the most reliable and user-friendly platform on the market. 

Regardless if you use DigiExam as an external tool in your LMS or as a stand-alone application, it is beyond question that your feedback adds great value to us on our journey to improve digital assessments. Accordingly does your proof of concept that a user-friendly and reliable platform for digital examinations is adopted widely and used by teachers for all types of assessments, tests and high stakes exams.

Product features this spring

The latest release of the Invigilator view allows a teacher or course administrator to share the exam overview with a colleague or exam supervisor. Either by giving an exam supervisor the viewing rights to monitor student progress during the exam without compromising exam integrity, or by co-sharing the entire exam process from exam creation, activation and co-grading of students’ answers.

Additionally, word gaps and simple answers can replace traditional MCQ in some forms of assessments, the add media functionality allows external links and resources, and the locked or randomized question order does not only fit high stake exams but give teachers additional tools to an increased usage of DigiExam.

Pushing the 1 2 3 4 million mark

In early April, we reached yet another milestone of 3 000 000 hand ins, thus a numerous amount of saved papers and with automatic grading, a lot of teacher time better spent than grading student answers!

We’ll continue presenting product news and user cases on our blog, introducing innovative teachers across all fields of education and how they use DigiExam in their field of expertise.

We wish all our users a great summer and later on a warm welcome back to a new, exciting academic year with a lot of pleasant surprises!

READ MORE

digiexam.com/digital-exams/lti-integrations/

digiexam.com/stories/

The DigiExam Team

Continue reading

Visiting Lund University

DigiExam is used by universities and schools to create, distribute, grade and publish high-stakes exams and academic tests.

We strive to deliver an efficient exam solution to support and develop the education sector. Today, over 10 000 students take exams with DigiExam every single day. We took the opportunity to visit Juridicum at Lund University, to get a closer look at how DigiExam is used.

Thank you for having us, Therése Fahlström!


Lund University was founded in 1666 and the university is recurrently ranked as one of the world’s top 100 universities.

Therése Fahlström is Administrator at The Faculty of Law at Lund University. She is responsible for the whole process of examination. From creating accounts and high-stakes exams for the teachers to distributing, sorting and printing the exams after hand-in.


Why DigiExam?

One thing that has improved dramatically with DigiExam is the quality of student answers. The answers are more developed, hold a better structure and there are fewer questions that are left unanswered. Handwritten answers are not at the same level at all. The main advantage with DigiExam is that the students can edit their texts – move, add, strikeout and re-write to improve their texts, without having to rewrite the whole answer, cross out and draw arrows for the teachers to try to understand when marking.

The level of security is extremely high!


When did you start?

We have been using DigiExam for five years, and it is
almost difficult to remember what the process looked like before that – but it was the traditional pen and paper.

DigiExam has improved the quality of the student answers


Would you recommend DigiExam to others?

Yes! Getting started is not complicated – one walkthrough with one of the DigiExam instructors and then you are good to go, and if questions arise the DigiExam support is easy to reach and you will get a quick response. My advice to other universities, faculties, and departments who want to start giving digital exams is to start off on a small scale, preferably by introducing administrators and when they are comfortable with DigiExam introduce more members of the staff.

Continue reading

DigiExam at the SETT fair 2019

We visited the SETT fair 2019 and had the privilege to chat with several of our customers.

As always we received valuable feedback and also a lot of positive responses. For example, our Customer Success Manager, Gustaf Nilsson was given a flower as a thank you for a successful implementation and a solid platform for digital exams.

2019 was a historical year for the Swedish education system. It was the first time that parts of the National Exams for ages 16-18 had to be taken digitally. Due to this,  an increased amount of teachers were more familiar with digital examinations and the possibilities and challenges that comes with them.

It was extra exciting to discuss digital examinations at the same time as the National Exams went live throughout the country. During these days DigiExam reached over 120 000 hand-ins in one week (worldwide), and we also broke the 3 000 000 hand-in barrier at the same time – a huge milestone for us as a company.

Our stand at the SETT Fair 2019.

We also noticed a lot more comparison with our competitors. For the National Exams DigiExam were the only provider who could offer the possibility to play the USB containing mp3 files with the written instructions, provided by the Swedish National Agency of Education (Skolverket), into our lockdown environment. Furthermore, one of few platforms that had the ability to perform just as well offline as online, thus minimising the risk of lost exams due to network failure.

DigiExam Customer Success Manager – Emma Hellberg, talking to one of our clients.

All in all there were three very positive days with a steady flow of mostly existing customers/users dropping by to share experiences and positive feedback from using DigiExam as their primary solution for both the National Exams as well as in their daily work. We received a great deal of valuable feedback to carry with us our strive for in future improvements!

Again a big thank you to all of you who visited us, and to all of you who are using our platform – it’s you who keeps us going!

Team DigiExam!
Continue reading

DigiExam celebrates over 3,000,000 handed in exams!

On April 2nd DigiExam reached a huge milestone. We now have a total of over 3,000,000 handed in exams since our start in 2011! We are extremely proud of all our users and grabs the opportunity to say: Thank you for joining in on the revolution of digital exams!

This is a true proof of concept that a user-friendly and reliable platform for digital examinations really is adopted widely by teachers and used for all types of assessments, tests and high stakes exams.

Easy to operate from a teacher/supervisor perspective and full offline support for students during an exam, without putting a lot of additional effort to solve technical issues. The reliability for students that ensures them to take an exam without worrying about internet connectivity and data loss in case of a problem occurring.

The Customer Success Team with teacher experience help new and existing customers implement and use DigiExam widely. A tool for teachers to use both for assessing students and supporting the learning process, moreover a tool for diverse usage.

With our Support team in-house and just a couple of feet away from the developers in the Tech team, we are agile and work closely together taking full control of our product without being dependent on third-party services.

Compared to last year, DigiExam has increased handed-in exams with 80 percent and hit a new record with 510 322 hand-ins. The second quarter of the year is a peak season for examinations and high-stakes exams.

We are more than prepared for the significantly higher amount of users who will be handing in their digital exams in a few months!

From all of us at DigiExam, Thank you!

Read more: digiexam.com/stories

Continue reading