Contact sales

DigiExam celebrates over 3,000,000 handed in exams!

On April 2nd DigiExam reached a huge milestone. We now have a total of over 3,000,000 handed in exams since our start in 2011! We are extremely proud of all our users and grabs the opportunity to say: Thank you for joining in on the revolution of digital exams!

This is a true proof of concept that a user-friendly and reliable platform for digital examinations really is adopted widely by teachers and used for all types of assessments, tests and high stakes exams.

Easy to operate from a teacher/supervisor perspective and full offline support for students during an exam, without putting a lot of additional effort to solve technical issues. The reliability for students that ensures them to take an exam without worrying about internet connectivity and data loss in case of a problem occurring.

The Customer Success Team with teacher experience help new and existing customers implement and use DigiExam widely. A tool for teachers to use both for assessing students and supporting the learning process, moreover a tool for diverse usage.

With our Support team in-house and just a couple of feet away from the developers in the Tech team, we are agile and work closely together taking full control of our product without being dependent on third-party services.

Compared to last year, DigiExam has increased handed-in exams with 80 percent and hit a new record with 510 322 hand-ins. The second quarter of the year is a peak season for examinations and high-stakes exams.

We are more than prepared for the significantly higher amount of users who will be handing in their digital exams in a few months!

From all of us at DigiExam, Thank you!

Read more: digiexam.com/stories

Continue reading

DigiExam växer med Cecilia Vahlin

Cecilia Vahlin

Head of Higher Education

 • Det här är Cecilia:

Cecilia är vår nyaste kollega med erfarenhet inom utbildning, digitalisering, försäljning, marknadsföring, upphandlingar mot både skola, högre utbildning och näringsliv.

 • Grundskolelärare i svenska och engelska på Linköpings Universitet.
 • Arbetat 9 år som svensklärare på Internationella Engelska Skolan i Linköping.
 • Lärare på friskolan Erlaskolan i Norrköping som var tidiga med att  fokuserat köra 1:1 lösning med en dator per elev. Där låg fokus på entreprenörskap och digitalisering.
 • Tagit en digital riktning inom utbildningssektorn och blev IKT-samordnare på utbildningsförvaltningen i Linköpings kommun.
 • Arbetat på lärplattformen itslearning i Malmö.
 • Varför valde du DigiExam?

Jag har i många år efterfrågat en förbättrad provsituation inom alla former av utbildning, för såväl skola som universitet och företag. När jag hittade DigiExam kändes det väldigt tekniskt välutvecklad, enkelt och intuitivt men framför allt bra ur en rättsäkerhetsaspekt. Vanligtvis brukar den tekniska tröskeln att snubbla på vara det som fäller digitala verktyg, men med DigiExam känns den extremt låg då det är lätt att komma igång. 

Målet är att ännu fler lärosäten både nationellt och internationellt ska släppa papper och penna, och högar med rättning till förmån för en säker, tidsbesparande och mer tillfredsställande väg till bedömning.

 • Vad är huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Mitt huvudsakliga syfte är att bidra till förbättring och utveckling av  examinationsformen på alla nivåer. Mitt fokus är särskilt på universitet och högre utbildning, både i Sverige och internationellt.

Grunden i min filosofi är att maximera kunskapen hos så många som möjligt genom att erbjuda smidiga metoder och verktyg för att nå dit.  En lösning som passar alla oavsett hur man arbetar eller vilket ämne som undervisas i.

 • Berätta om din vision

Jag vill vara en del i att förbättra utbildningssektorn och samhället som stort. Skolor och lärosäten idag kräver större frihet att få välja de bästa verktygen och att kombinera dessa med varandra. Tiden när en enda tekniskt lösning valdes och pedagogiken anpassades efter den är förbi! Jag står för att pedagogiken ska styra vilka digitala lösningar som väljs. 

Continue reading

Word Gaps & Simple Answers and another teacher employee at DigiExam

Of course, DigiExam supports self-correcting word gap/simple answer, a question type that opens up for several different exams and/or minor tests, but above all, saves time in the marking section as it automatically corrects as soon as you finish the exam.

To meet our growth, we have amazing Customer Success Managers in our team at DigiExam. One of them is Gustaf Nilsson who has previous experience as a teacher and principal. So happy to have you Gustaf!

Read more about Gustaf and get his best tips on how to use our question type self-correcting word gap in your teaching.

Gustaf Nilsson

Customer Success Manager

Hi Gustaf! Who are you?

Hi! I am a music and sport interested man from Blekinge who eventually moved to Stockholm after a 13-year detour in Skåne. I love to support and see people around me develop, hence my graduation as a teacher with a focus on the elementary school’s later years and high school. Has taught at upper secondary school, adult / primary school and at the upper secondary school within the social-oriented subjects. During my years as a high school teacher, I was involved in applying for 1-1 computers for students in school year 7 at two compulsory schools in Malmö City. After that, I chose to take the step back to adult education and have for the past 6 years been training in the Vocational School where I have been in a leading position for the courses I have been responsible for.

Why did you choose DigiExam?

I think the company has a really good product that helps teachers streamline their daily teaching and gives them the opportunity to put so much more energy on what they do best – to teach and develop their students. This is done by minimizing the time they spend on marking and instead of letting them focus on doing good lessons and supporting their students. It goes without saying that the tests should also be digital when much of the teaching goes in that direction. It also gives the students the opportunity to perform in a digital environment that they are accustomed to. The feature of being able to limit the students’ access to the internet and even to control what website page they are allowed to access is fantastic for their focus and our classroom environment – naturally, I want to participate and share this with teachers and the team at DigiExam.

The main purpose of your role at DigiExam?

The main purpose of my role at DigiExam is to be involved in implementing the product at schools and its staff to help them get started with digital tests and to improve and develop our software together in order for it to become even better.

Your Best Word Gap Tips?

I think the question type is fantastic to use in reading comprehension, vocabulary learning for example. To have the opportunity of combining text with images increases the usage and enables use within more subjects than languages, such as geography, social sciences, and mathematics. Take a look at the examples to understand what I mean!

Language – vocabulary, grammar, subject-verb agreement, reading comprehension, hearing comprehension, etc.

The picture below shows a marked student answer with examples of how you can use word gaps and practice reading comprehension in English:

Word Gaps - Matching Example

Geography – Let your students fill in the different climatic zones

Word Gaps - Map Example

Math – Multiplication Table, fill in the missing numbers to complete the multiplication table correctly

Word Gaps - Table Example

Continue reading

Självrättande Lucktext och ytterligare en lärare anställd på DigiExam

Självklart har DigiExam stöd för självrättande textsvar vid ordluckor, en möjlighet som öppnar upp för olika typer av olika uppgifter och prov men framför allt spar tid i rättningsdelen då den automatiskt rättar så fort du avslutar provet.

För att möta vår fortsatta tillväxt har DigiExam fantastiska Customer Success Managers i teamet. En av dem är Gustaf Nilsson som har tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare och rektor. Vi är otroligt glada över att ha dig hos oss på DigiExam! 

Gustaf Nilsson

Customer Success Manager

Vem är Gustaf?

Musik- och idrottsintresserad bleking som så småningom migrerat till Stockholm efter en avstickare på 13 år i Skåne. Gillar att hjälpa och se mina medmänniskor utvecklas och utbildade mig därför till lärare med inriktning mot grundskolans senare år samt gymnasiet. Har undervisat på gymnasieskola, komvux/grundvux samt på högstadiet inom de samhällsorienterade ämnena. Under åren som högstadielärare var jag delaktig i ansökandet om att implementera 1-1 datorer för elever i skolår 7 på två grundskolor i Malmö Stad. Efter detta Valde jag att ta steget tillbaka till vuxenutbildning och har de senaste 6 åren drivit utbildningar inom Yrkeshögskolan där jag suttit i en ledande befattning för de utbildningar jag haft ansvar för.

Varför valde du DigiExam?

Jag tycker att företaget har en riktigt bra produkt som hjälper lärare att effektivisera sin vardag och ger dem möjlighet att lägga så mycket mer energi på det de gör bäst – att bedriva undervisning och utveckla sina elever genom grenarna i kunskapens träd. Detta genom att minimera tiden de lägger på rättning och istället låta dem fokusera på att göra bra lektioner och hjälpa sina elever. Det är självklart att även proven ska vara digitala när mycket av undervisningen går åt det hållet. Det ger också eleverna möjlighet att prestera i en digital miljö som de är vana vid. Funktionen att kunna begränsa elevernas tillgång till internet och där tillhörande forum som kan inverka på deras fokus på annat än själva uppgiften de ska göra är klockren – självklart vill jag vara med och dela och utveckla detta tillsammans med lärare och teamet på DigiExam.

Huvudsyftet med din roll på DigiExam?

Huvudsyftet med min roll på DigiExam är att vara med och implementera produkten hos skolor och dess personal för att hjälpa dem komma igång med digitala prov och för att tillsammans även förbättra och utveckla vår programvara så att den blir ännu bättre.

Dina bästa Word Gap-tips?
Jag tycker att funktionen är fantastisk att använda vid läsförståelse, inlärning av ord eller liknande. Att du som lärare har möjlighet att kombinera text med bilder breddar användningsområdet ytterligare och möjliggör användning inom fler ämnen än språk, till exempel geografi, bild och matematik. Ta en kik på exemplen så förstår ni vad jag menar!

Språk – vokabulär, grammatik, meningsbyggnad, läsförståelse, hörförståelse och liknande.

Bilden nedan visar ett rättat elevsvar med exempel på hur du kan använda ordluckor och öva läsförståelse i engelska:

Word Gaps - Matching Example

Geografi – låt eleverna fylla i de olika klimatzonerna

Word Gaps - Map Example

Samhällskunskap  – Testa elevernas kunskaper om vårt samhälle och få det rättat så fort du avslutar provet

Word Gaps - Short Answer Example (Swedish)

Continue reading

Insights: Devices used by students 2018

To better understand our users, we collect data to track what devices they use DigiExam with. This data has great value for us since it enables us to respond fast to shifts in OS adoption, as well as be confident when it is time to deprecate older platforms.

With this information at hand, we would like to pay it forward by sharing some of the insights with other people working in the EdTech space, as it can be valuable to know what devices you have to target when building an application for schools.

Platforms used by students

The data set consists of 152 242 devices from 16 different regions that has submitted logs from our Windows, iPad, Chromebook or macOS applications. Major part of the data points are from Sweden, followed by Iceland, Canada, New Zealand, and Israel in size. The US is excluded from the data since it is stored in a separate data set.

All data points have been collected in the last 180 days; after that, this data is automatically anonymized. Anonymization strips the device identifier which is required for the statistics.

Platform usage by students statistics 2018

Conclusions

Windows devices are popular for both Higher Education and K-12, hardly anything surprising there.

Chromebooks are the second most popular devices on K-12 schools, while it is non-existing on Higher Education. It is worth mentioning is that the  data is affected by the fact that Chromebooks need to be centrally managed by the school in order to be usable for our application, and that Higher Education is almost exclusively bring-your-own-device.

macOS devices are very popular in Higher Education while they are less popular on K-12 schools. The cause of this is probably that 1:1 computing programs are common on K-12 schools, while the general policy on Higher Education is bring-your-own-device.

iOS devices are similar to Chromebooks in that they are more popular on K-12 schools than on Higher Education. On K-12, it has a considerate share of the devices while on Higher Education the usage is neglectable.

Looking at the data emphasizes the need to understand what platforms to target for which age group in EdTech. Our approach to target all four platforms with a cross-platform client seems to have paid off to get a high adoption rate of the service. We hope that the insight this data provides can help you take a decision on what platforms to target for your service.

Feel free to reach out to me at robin.andersson@digiexam.com if you have any questions about this data or want to know more.

Continue reading

Deloitte Sweden Technology Fast 50 award to DigiExam

Deloitte Sweden Technology Fast 50 is a ranking and award of Sweden’s fastest growing technology companies. The ranking is based on the average revenue growth of companies during the past four-year period, including both public and private companies. The list covers all types of technology – from internet and computer equipment to greentech and life sciences.

DigiExam was awarded the ranking 40 by having a revenue growth of 516% – which makes us the Swedish EdTech company that has grown fastest the last four years.

Further reading:

Continue reading

User case: Toronto Prep School

Eric Oest

Director of IT and Head of Science

 • Why did you search for a digital examination tool?

Prior to finding a secure, digital examination tool, here at Toronto Prep School we had been using a mobile computer cart. Teachers had to sign out individual computers for their various tests and there were often conflicts between different teachers’ test dates. This was becoming increasingly unmanageable and many teachers were desperate to find a more convenient solution.

I knew that there had to be a solution that leveraged all of the computers we had in the school (We are a 1 to 1 school). I looked at a number of solutions that were being used by large US colleges, but many of them were prohibitively expensive and/or they involved far too much maintenance.

 • What was your first impression of DigiExam (pros/cons)?

My first impression was overwhelmingly positive. Compared to some of the other solutions that I tried out, DigiExam was more user-friendly, it was easier to implement, and it was less expensive per user. I liked that it was a cloud-based application that teachers could easily integrate with the other applications they were using in their classrooms.

 • What impact has DigiExam had on your classroom?

It has simplified the testing process. Teachers no longer have to worry about having enough computers for students who elect to type their answers. Additionally, students enjoy using it because they are able to get their results sooner. Finally, it shifts the responsibility from the teacher to the student in terms of having the correct materials for a test.

 • How do your students feel about DigiExam?

More and more, students are electing to type their responses rather than writing them on paper. DigiExam makes this process quite easy and so students are happy. I believe that they also like the fact that it works on multiple platforms and the interface is very straightforward.

Continue reading

School’s out for Summer – what an academic year!

When we summarize the academic year of 2017/2018 it is with a lot of pride and we would like to begin by acknowledging all our teachers and students for giving us great product feedback and the drive to pursue an even better platform for digital examinations and academic tests.

Here are some of our favorite moments!

Cross-client platform

A cross-client platform was released in October with the purpose to make the DigiExam application used by students, to look, feel and perform the same regardless of the student’s device. Moreover, to facilitate for teachers and invigilators in a mixed device environment.

The 1 2 million mark

In early October we reached a milestone of 1 000 000 handed in exams, which is a lot of papers saved! Now, just 8 months later, we are counting down to doubling that number.

Add media functionality

The Add media functionality has  changed the way teachers use DigiExam in many ways; what initially was used exclusively for high stakes exams now allow a much more variated usage by allowing Youtube videos, Webb sites, Audio files and PDF documents in an exam or assignment.

Text to speech functionality

The text to speech functionality allows students with special accommodations to perform even better in an exam given that they can listen to all the written text in the exam. Also, like the spellcheck functionality giving the teacher the option to allow it for all students in a certain assignment. 


 

We will continue presenting product news and user cases on our blog, presenting innovative teachers across all fields of education and how they use DigiExam in their field of expertise. 

We wish all our users a great summer and later on a warm welcome back to a new academic year in the greatest business there is, Education!

The DigiExam Team

 

 

 

 

 

 

 

Continue reading