Contact sales

Användarfokus – Lägg till Media

Lägg till Media är vår senast tillagda funktion – den tillåter dig att lägga till Webbsidor, Ljudklipp, PDF och Youtubeklipp när du skapar ditt innehåll i DigiExam.

Lägg till media tillåter dig som lärare att bestämma vilken miljö du vill tillåta för dina elever. Förslagsvis, lås dem i ett TedTalk som avslutas med att skriva en reflektion i en fritextfråga. Eller ge dem tillgång till nyhetsartiklar med syftet att öva läsförmåga parallellt med omvärldsuppdatering. 

I följande inlägg berättar en lärare hur hon jobbar med Lägg till Media i sin undervisning och vilka möjligheter funktionen genererar.

Maria Murelius jobbar på Widenskagymnasiet i Västerås Stad – hon är förstelärare och undervisar i kurserna engelska, kommunikation och tränings- och tävlingslära.

Widenska_Klubbmärke_svart_555

Vilka möjligheter ser du med lägg till media?

OLIKA MEDIER – ÖVA KÄLLKRITIK

“Genom att lägga till flera olika medier i en uppgift, tillåter jag eleverna att lyssna och titta på ett TedTalk parallellt med att läsa olika artiklar. Efteråt låter jag dem jobba med källkritik men även förmågan att använda olika medier i sin produktion och interaktion.”

Maria beskriver hur hon lägger till olika typer av medier genom att tillåta youtubeklipp, enskilda webbsidor – som ger eleven begränsad åtkomst till endast en webbsida och Google som hel domän. Intentionen är att låsa dem i begränsade vyer för att bara fokusera på källkritik samt användandet av olika medier i skriftlig produktion och interaktion. Därefter låter hon eleverna göra en skriftlig analys i den låsta skrivytan i DigiExam samt svara frågor kring vikten av källkritik.

KONTROLL

“Jag som lärare kontrollerar vilka internetsidor jag vill tillåta samt vad de ska göra med dem – ett kontrollerat lektionsinnehåll där eleverna inte spelar datorspel eller är inne på Facebook.”

Maria ihop med många andra lärare föredrar att ha någorlunda kontroll över det som sker i ens klassrum. I och med att hon kan bestämma var hennes elever ska spendera sin tid, planerar hon allt från mindre tester till hela lektioner och kurser i DigiExam utan att behöva oroa sig för att eleverna använder sina datorer till irrelevanta företeeleser.

HELA DOMÄNER – PROCESSKRIVNING

“Möjligheten att kunna tillåta hela domäner av webbsidor gör att jag kan låta mina elever jobba med processkrivning – de kan söka fritt på exempelvis DIVA-portalen eller hela Google efter information och sedan svara i den nedlåsta uppgiften.”

Låst processkrivning är har många fördelar, dels för att jag kan försäkra mig om att det faktiskt är eleven som skriver uppsatsen och inte dens förälder eller syskon. Dessutom möjliggör det för en formativ process där jag kan ge eleven den faktiska feedbacken som förhoppningsvis genererar i en högre måluppfyllelse samt ökad kunskapsutveckling hos respektive elev.

ELEVANPASSNING

“Om eleven får lyssna med hörlurar på sin egen dator, ökar det elevens koncentration vilket gör att jag väljer att genomföra detta i DigiExam”

Istället för att använda klassrummets projektor och låta alla elever lyssna och titta på klipp samtidigt kan jag låta dem öva sin hörförståelse utifrån en mer individanpassad miljö. Jag använder gamla nationella prov och lägger till som enskild webbsida eller youtubeklipp. Det är fördelaktigt för majoriteten av eleverna att lyssna med hörlurar på sina egna datorer istället för gemensamt i helklass. Eftersom det gör att eleverna kan stänga ute eventuella störmoment men även pausa och lyssna i den takt som lämpar sig för respektive elev.

Kommande inlägg: Talsyntes i DigiExam.

Uncategorized, User Case, Digital exams, Features, News